Ocena wdrażania standardów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialności w MSP

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2011

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Współczesne przedsiębiorstwa poddane są warunkom silnej konkurencji, która wymaga podejmowania działań podnoszących ich innowacyjność i w konsekwencji konkurencyjność. Przedsiębiorstwa podnoszące swą konkurencyjność mogą zainwestować w nowe maszyny i urządzenia, podnosić kwalifikacje pracowników, bądź też kupić wiedzę w postaci licencji czy know-how1. Należy przy tym wskazać, że każda z tych inwestycji może pozwolić firmom na rozwój, jednak część z nich nie ma wpływu na ich innowacyjność. Jednym z czynników poprawiającym innowacyjność jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, gdyż jej rezultaty przyczyniają się do opracowywania nowych technologii, produktów i usług.
Naturalnie prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej jest obarczone dużym ryzykiem, co jest związane z nieprzewidywalnością efektu podjętych działań, czasu jego osiągnięcia oraz ostatecznych nakładów, jakie będzie musiało ponieść przedsiębiorstwo. Biorąc pod uwagę relację kosztów i korzyści, dostęp do niezbędnych zasobów (ludzkich, finansowych) czy wreszcie potencjał do efektywnego wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych, nie każda firma będzie w stanie podjąć się prac B+R. Tworzenie zasobów nowej wiedzy i jej wykorzystywanie, uznawane za cel działalności B+R, może być realizowane samodzielnie przez firmy, bądź też we współpracy z innymi podmiotami (szczególnie podmiotami, których codzienna działalność związana jest z tworzeniem wiedzy, takimi jak jednostki naukowe). Jest to rozwiązanie wykorzystywane w sytuacjach, gdy zasoby własne organizacji są niewystarczające, zaś podmioty partnerskie są w stanie je udostępnić w ramach podjętej współpracy.

Spis treści

Pojęcie „społeczna odpowiedzialność biznesu” zna 31% przedstawicieli firm działających w Polsce – szczególnie zaś reprezentujący firmy duże (70% wskazań), powstałe ponad 15 lat temu (52%) oraz prowadzące działania na rynkach zagranicznych (59%). Przedstawiciele Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) zdecydowanie częściej deklarują znajomość pojęcia CSR – 63%. Niewielka część osób deklarujących znajomość pojęcia CSR deklarowała również, że zna przewodniki i standardy regulujące stosowanie zasad CSR w firmie (w grupie firm ogólnopolskich zaledwie 20%, wśród beneficjentów PO IG – 18%). W większości są to osoby reprezentujące firmy duże (52% ich przedstawicieli firm z terenu Polski deklaruje znajomość wspomnianych przewodników i standardów). Najlepiej znanymi normami są normy z rodziny ISO (ISO 14 000 i ISO 26 000) – łącznie 81% przedstawicieli firm oraz 56% beneficjentów PO IG deklaruje, że z na te normy CSR.
2/3 firm, których przedstawiciele deklarują znajomość pojęcia „społecznej odpowiedzialności biznesu”, realizuje działania z nią związane. W grupie firm ogólnopolskich zdecydowanie rzadziej są to firmy mikro (56% wskazań) niż pozostałe firmy (ok. 80% wskazań). 57% przedstawicieli firm i 48% beneficjentów PO IG. W grupie firm ogólnopolskich działania te są realizowane zgodnie z określonymi normami i wytycznymi przede wszystkim przez firmy duże (66% wskazań) i firmy produkcyjne (67%). Najczęściej stosowanymi normami są wspomniane wcześniej normy ISO (ISO 14 000 i ISO 26 000) – łącznie 54% firm i 34% beneficjentów wybiera jedną z nich.

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Raport

Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Zobacz
Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Raport

Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Zobacz
StartUp Impact

Raport

StartUp Impact

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań