Pomiń nawigację

Komunikaty

28.02.2018

Zmiana terminu naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.02.00-IP.09-00-010/17

Informujemy o wprowadzeniu zmian do dokumentacji konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-010/17 w ramach działania 2.2 POWER 2014 - 2020 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 2

„Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych”:

 

1. Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie.

Obowiązujący termin składania wniosków: od 31 stycznia 2018 r. do 30 marca 2018 r. do godz. 16:00

Zmiana została uwzględniona w Regulaminie konkursu:

  • Podrozdział 7.1 - Przygotowanie i złożenie wniosku, pkt 7 - strona 13,
  • Rozdział 12 – Harmonogram konkursu, w zakresie terminów składania wniosków o dofinansowanie projektów – strona 26.

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu i załączników nie ulegają zmianie.

Powyższe zmiany nie wpływają na wysokość alokacji, nie mają istotnego wpływu na grupę docelową projektu, jak również nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.


Dokumentacja w Wyniki i archiwum.