Pomiń nawigację

Komunikaty

18.10.2019

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/19 ,,Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”

Przedmiotem regulacji jest zmiana treści regulaminu konkursu w ramach Działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/19).

W Regulaminie konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/19 zostają wprowadzone następujące zmiany:

  • Regulamin konkursu – Zmiana terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów. Obowiązujący termin składania wniosków: od 30 września 2019 r. do 28 października 2019 r. , do godziny 10.00.

Zamiany w Regulaminie konkursu na str. 19 (Rozdział 7 – Procedura przygotowania i składania wniosku, pkt. 8 ) i str. 33 ( Rozdział 12 – Harmonogram konkursu);

Przedmiotowe zmiany są zgodne z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z poźn. zm.) i nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia ich ogłoszenia.