Pomiń nawigację

Komunikaty

03.07.2019

Zmiana Regulaminu konkursu „Nowy start”

Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zmiana treści Regulaminu konkursu w ramach Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/19).

W Regulaminie konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/19 zostają wprowadzone następujące zmiany:

Regulamin konkursu: Załącznik nr 12 – Wzór umowy wniosku o dofinansowanie projektu

  • Aktualizacja zapisów umowy: przypis 16, par. 2 ust. 5, par. 4 ust. 1 pkt. 3, par. 5, par. 6 ust. 1, par. 9 ust. 4-6, par. 10 ust. 5, par. 11 ust. 1 i 8, par. 12 ust. 2, par. 14 ust. 1, par. 15 ust. 8, par. 16 ust. 4 i 8, par. 17 ust. 3-4 oraz ust. 7 , par. 20 ust. 3, par. 21 ust. 2 pkt. 1 i 2, par. 22 ust 5-7, par. 23 ust. 1, par. 25 ust. 1, par. 26 ust. 1 i 2, par. 27, par. 28 ust. 6, par. 35 załącznik nr 12.
  • Dodanie załącznika nr 12 do umowy – taryfikator korekt kosztów pośrednich za naruszenia postanowień umowy w zakresie zarządzania projektem.

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER

  • zmiana definicji działań szkoleniowych i doradczych, o których mowa w kryterium dostępu nr 1.

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu – Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO WER

  • zmiana definicji działań szkoleniowych i doradczych, o których mowa w kryterium dostępu nr 1.

Uzasadnienie merytoryczne: Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie wynika z wytycznych IZ PO WER. Natomiast zmiana definicji działań szkoleniowych i doradczych, o których mowa w kryterium dostępu nr 1 została zaakceptowana przez KM PO WER w czerwcu 2019 r.

Przedmiotowe zmiany są zgodne z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) i nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia ich ogłoszenia.