Pomiń nawigację

Komunikaty

24.02.2016

Komunikat w zakresie określenia wydatków kwalifikowalnych w ramach kosztów bezpośrednich projektów

Utworzono: 24 lutego 2016

W związku z licznymi wątpliwościami, zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców, dotyczącymi katalogu kosztów możliwych do ujęcia jako wydatki kwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich w projektach składanych do konkursu, Instytucja Pośrednicząca informuje:

 

Zgodnie z §7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO WER 2014-2020, mając na względzie zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 jako kwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich w projektach składanych do konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-001/16 uznawane będą koszty związane z realizacją działań szkoleniowych i doradczych tj.:

1. Koszty prowadzenia szkoleń w zakresie, o którym mowa w art. 31 ust. 3 lit. a - c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
2. Koszty usług doradczych w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
3. Koszty zakupu środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu;
4. Koszty zakupu infrastruktury oraz dostosowania lub adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowanych projektu,
przy czym wydatki, o których mowa w pkt 3 i 4, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu oraz powinny bezpośrednio dotyczyć prowadzenia szkoleń i usług doradczych w ramach projektu.

Wydatki dotyczące prowadzenia szkoleń odnoszą się do zapisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, w którym w art. 31 ust. 3 lit. a-c i określono je jako:

1. Koszty zatrudnienia wykładowców poniesione za godziny, podczas których wykładowcy prowadzą szkolenie;
2. Koszty operacyjne wykładowców i uczestników szkolenia bezpośrednio związane z projektem szkoleniowym, takie jak koszty podróży, materiały bezpośrednio związane z projektem, amortyzacja narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby projektu szkoleniowego. Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów zakwaterowania, z wyjątkiem minimalnych niezbędnych kosztów zakwaterowania dla uczestników będących pracownikami niepełnosprawnymi.

3. Koszty usług doradczych związanych z projektem szkoleniowym.

Wydatki dotyczące doradztwa odnoszą się do zapisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, w którym w art. 18 ust. 3 i 4 określono:
1. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.
2. Usługi takie nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

W trakcie konstruowania budżetu należy mieć na uwadze powyższe zapisy oraz nie należy ujmować w budżecie projektu wydatków związanych z:
1. zakwaterowaniem uczestników i wykładowców, za wyjątkiem uczestników będących pracownikami niepełnosprawnymi,
2. dojazdem uczestników, jeśli są ponoszone przez przedsiębiorców delegujących swoich pracowników na szkolenie.

Informujemy też, że do wydatków kwalifikowalnych w ramach kosztów bezpośrednich można zaliczyć koszty związane z badaniem udziału przedsiębiorców, korzystających z usług doradczych w ramach Ścieżki II, w rynku zamówień publicznych w Polsce oraz badaniem uczestników szkoleń (Ścieżka I) na co najmniej trzech poziomach metody Kirkpatricka.
Jednakże koszty związane ze wskazanymi powyżej badaniami nie mogą stanowić podstawy do wyliczenia udzielonej przedsiębiorcy pomocy de minimis/pomocy publicznej oraz nie mogą stanowić podstawy do wyliczania wkłady własnego ponoszonego przez przedsiębiorców. Zgodnie z Podrozdziałem 5.5 ust. 2 Regulaminu Konkursu: „Wkład własny stanowią środki finansowe w formie pieniężnej pozyskane przez Wnioskodawcę od przedsiębiorców biorących udział w projekcie, w wysokości co najmniej 10% kosztów usług szkoleniowych i doradczych", zaś zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 3 Regulaminu konkursu „Prowadzenie szkoleń w zakresie, o którym mowa w art. 31 ust. 3 lit. a-c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz usługi doradcze w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 świadczone MMSP, będą dostępne za częściową odpłatnością ponoszoną przez MMSP w wysokości co najmniej 10% kosztów tej usługi. Różnica pomiędzy kosztem usługi, a częściową odpłatnością poniesioną przez MMSP stanowi wartość pomocy de minimis dla tych przedsiębiorców".