Pomiń nawigację

Komunikaty

12.02.2016

Komunikat w zakresie interpreatacji sposobu oceny kryterium dostępu nr 12 - wersja nieobowiązująca

Utworzono: 1 lutego 2016

 

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) dysponuje, zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę lub umowę o współpracy, personelem merytorycznym (trenerzy/doradcy) posiadającymi udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub doradztwa z obszaru prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców.

W przypadku trenerów wymagane jest posiadanie wypracowanych, co najmniej 320 godzin szkoleniowych w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku z obszaru prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców. W przypadku doradców wymagane jest posiadanie wypracowanych, co najmniej 320 godzin doradczych w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku z obszaru prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców. W przypadku łączenia funkcji trenera i doradcy przez jedną osobę, wymagane jest posiadanie wymaganego doświadczenia zarówno w odniesieniu do trenera, jak i doradcy.

Instytucja Pośrednicząca informuje, że mając na uwadze stanowisko IZ z dnia 10 grudnia 2015 r., iż jako potencjał kadrowy należy rozumieć powiązane z Beneficjentem osoby, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu, w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, które Beneficjent oddeleguje do realizacji projektu oraz do potencjału kadrowego nie można zaliczać osób na trwale współpracujących z Wnioskodawcą np. na podstawie długotrwałych umów o współpracy, gdyż zaangażowanie takich osób do realizacji projektu warunkują procedury (zasada konkurencyjności lub ustawa pzp), o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w celu potwierdzenia spełnienia tego kryterium Wnioskodawca lub Partner (jeśli dotyczy) może:

1. wykazać, że dysponuje personelem merytorycznym zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę i w tym przypadku osoby wykazane w Oświadczeniu stanowiącym Załącznika nr 11 do Regulaminu mogą zostać również wykazane, jako potencjał kadrowy, z imienia i nazwiska, we wniosku o dofinansowania w pkt IV – Sposób realizacji projektu oraz potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnerów pod warunkiem, że Wnioskodawca lub Partner (jeśli dotyczy) oddeleguje tę osobę do realizacji projektu i będzie miało to również swoje odzwierciedlenie w budżecie projektu.
2. wykazać, że dysponuje personelem merytorycznym, z którym współpracuje na podstawie umowy o współpracy. Umowa o współpracy (porozumienie o współpracy) podpisana pomiędzy Wnioskodawcą/Partnerem a osobą współpracująca powinna być ważna na dzień składania wniosku o dofinansowanie projektu. W tym przypadku osoby wykazane w Oświadczeniu stanowiącym Załącznika nr 11 do Regulaminu nie mogą zostać wykazane, jako potencjał kadrowy we wniosku o dofinansowania w pkt IV – Sposób realizacji projektu oraz potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnerów. Wnioskodawca zobowiązany będzie do zadeklarowania we wniosku o dofinansowanie, iż do realizacji projektu zostanie zaangażowany personel merytoryczny, spełniający wymagania z poszanowaniem zasady konkurencyjności lub ustawy pzp,
3. wykazać, że dysponuje personelem merytorycznym zatrudnionym zarówno w oparciu o umowę o pracę, jak i umowę o współpracy z uwzględnieniem obwarowań wskazanych w pkt powyżej.