29 grudnia 2021 r.

„Zagraniczni pracownicy na polskim rynku pracy” nowy raport tematyczny

Wzrost mobilności ludzi jest zjawiskiem powszechnie występującym we współczesnej gospodarce światowej, dotyczącym również Polski. Migracje mają wieloaspektowy charakter, a ich wielkość, kierunek i natężenie zależą od wielu czynników, wśród których można wymienić m.in. te o charakterze ekonomicznym, rodzinnym czy związane z nauką, dalszą edukacją.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i otwieranie w jej obrębie kolejnych rynków pracy spowodowało strumień emigracji zarobkowej polskich obywateli. Po 1 maja 2004 r. Polskę opuściło relatywnie dużo osób o wysokich kwalifikacjach. Eurostat przewiduje, że w 2030 r. stali imigranci, którzy napłynęli od 2018 r., będą stanowić około 4% osób w wieku produkcyjnym na Węgrzech i w Czechach oraz ok. 1% w Polsce i na Słowacji. Do roku 2050 imigranci będą już stanowić ponad 10% osób w wieku produkcyjnym w Czechach i na Węgrzech oraz 3-4% w Polsce i na Słowacji.

Według prognoz opracowanych przez Europejski Urząd Statystyczny dla 27 krajów Unii Europejskiej, w perspektywie do 2050 r. liczba ludności tych krajów łącznie zwiększy się o 3,6%, natomiast ludność Polski zmniejszy się o blisko 10% i wynosić będzie ok. 34,7 mln. W 2050 r. liczba osób w wieku powyżej 65 lat przypadających na każde 100 osób w wieku 15- 64 lata, czyli tzw. wskaźnik obciążenia demograficznego, wyniesie w Polsce 53, a w całej UE – 50. W 2012 r. wskaźnik ten wynosił 20 dla Polski i 27 dla całej UE.

Problematyka integracji cudzoziemców znalazła się w szeregu rządowych dokumentów strategicznych: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2020. Strategia rozwoju Kapitału Ludzkiego. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego. Konieczna jest jednak kompleksowa reforma w zatrudnianiu obcokrajowców, a na razie przewidywana jest jedynie szybka nowelizacja przepisów. O tych i innych aspektach pracy cudzoziemców w Polsce piszą autorzy raportu „Zagraniczni pracownicy na polskim rynku pracy”. Zapraszamy do lektury.

Publikacja dostępna jest na stronie.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 29.12.2021 16:08
Poprawiono: 29.12.2021 15:08
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: