22 grudnia 2021 r.

Jest już dostępny raport poświęcony pracy zdalnej – nowemu wymiarowi pracy, upowszechnionemu przez pandemię

Praca zdalna jest pojęciem szerszym niż telepraca, jednak dotychczas niezdefiniowanym w Kodeksie pracy. Pandemia COVID-19 i związane z nią kwarantanny przyczyniły się do upowszechnienia tej formy świadczenia pracy i konieczności prawnego jej uregulowania.

Praca zdalna jest prawną nowością. Doraźnie została zdefiniowana w tzw. ustawie covidowej. Artykuł 3 ustęp 1 ww. ustawy stanowi, że w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania. Aby zatem uznać pracę za zdalną, niezbędne jest polecenie pracownikowi przez pracodawcę wykonywania pracy poza miejscem jej stałego wykonywania.

Dziś już można przyjąć, że praca zdalna na masową skalę nie skończy się wraz z wygaszeniem epidemii. Wiele firm od ponad półtora roku pracuje w tym systemie bez większych zakłóceń i planuje kontynuować – niezależnie od pandemii – gdyż elastyczne podejście do zatrudnienia sprawdza się w wielu branżach, zwłaszcza kreatywnych.

Wyniki badań pokazują jednak również, że nie wszystkie firmy są przygotowane na wprowadzenie tego modelu pracy. Nagłe przejście do pracy zdalnej spowodowane nieprzewidzianym lockdownem ujawniło w wielu organizacjach luki technologiczne i braki w kompetencjach i umiejętnościach pracowników, w tym m.in.: nieumiejętność adaptacji do zmian, brak odporności psychicznej, nieumiejętność samoorganizacji pracy, brak kompetencji do zdalnego zarządzania zespołem oraz braki w umiejętnościach informatycznych. Wdrożenie pracy zdalnej wymaga od pracodawcy odpowiedniego przygotowania, planowania i sprawnego wykorzystania odpowiednich narzędzi, w tym informatycznych.

Pracownicy, z jednej strony cenią korzyści z pracy zdalnej, w postaci m.in. oszczędności czasu na dojazdy, czy możliwości łatwiejszego godzenia obowiązków domowych z zawodowymi, z drugiej zaś, doświadczają – przynajmniej część z nich – problemów wynikających z ograniczonego kontaktu z drugim człowiekiem, przepracowania, zacierania się granicy między obowiązkami zawodowymi a życiem prywatnym.

Zmiany w prawodawstwie europejskim i polskim mogą pomóc w sprostaniu wyzwaniom związanym z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym i zdrowiem pracowników zdalnych. Biorąc pod uwagę to, jak szybko i drastycznie pandemia zmieniła życie osobiste i zawodowe ludzi, pracownicy bardziej niż kiedykolwiek oczekują od swoich przywódców wskazówek i wsparcia.

Publikacja dostępna jest na stronie.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 22.12.2021 14:21
Poprawiono: 22.12.2021 13:21
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: