30 grudnia 2019

LIFE – granty z Komisji Europejskiej na ochronę środowiska i klimatu w 2020 roku

Udostępnij

Firmy, organizacje pozarządowe oraz administracja mogą ubiegać się o granty na ochronę środowiska z unijnego Programu LIFE. Pozostały trzy działania, w ramach tzw. projektów tradycyjnych (traditional projects), w których wyżej wymienione podmioty mogą starać się o dofinansowanie w 2020 roku. Dodatkowo PARP w ramach programu "Granty na Eurogranty" może sfinansować koszty przygotowania takiego projektu.

Program LIFE to jedyny instrument finansowy UE poświęcony współfinansowaniu projektów z dziedzin ochrony środowiska oraz klimatu. Jego głównym celem jest wsparcie wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja, promocja oraz wdrażanie nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska i przyrody.

LIFE składa się z dwóch podprogramów: podprogramu Environment (dotacje na rzecz środowiska) oraz podprogramu Climate Actions (dotacje na rzecz klimatu). Budżet programu na lata 2014-2020 został oszacowany na nieco ponad 3,4 mld EUR, z czego 75 proc. przypadło na działania dotyczące środowiska, natomiast pozostałą część przeznaczono na działania klimatyczne.

Z dofinansowania w programie LIFE mogą skorzystać:

 • podmioty wchodzące w skład administracji centralnej i samorządowej
 • prywatne organizacje komercyjne (np. firmy)
 • prywatne organizacje non-profit (np. NGO)

W przeciwieństwie do większości programów grantowych, LIFE daje beneficjentom dużą swobodę w sposobie realizacji projektów. Po granty można aplikować zarówno samodzielnie, i być jedynym wykonawcą projektu, jak i wspólnie z partnerami, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. O tym, jak poznać partnera do realizacji projektu, dowiesz się ze strony internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który jest Krajowym Punktem Kontaktowym (KPK) dla Programu LIFE.

W przypadku samodzielnego zgłoszenia lub w charakterze lidera projektu konsorcjum, podmiot zgłaszający otrzymuje status beneficjenta koordynującego, natomiast partnerzy – beneficjentów stowarzyszonych. Ci ostatni powinni być zaangażowani w co najmniej jedno lub więcej działań w ramach projektu i mieć również swój wkład finansowy w projekt.

W 2020 roku zostaną otwarte ostatnie nabory do składania wniosków o dofinansowanie z LIFE w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Finansowanie dotyczy wyłącznie realizacji tzw. projektów tradycyjnych, do których należą:

 • Nature and biodiversity (Natura i bioróżnorodność)
 • Enivronment and resource efficiency (Środowisko i wydajność zasobów)
 • Enivronmental governance and information (Wiedza i zarządzanie środowiskiem)

Nature and biodiversity (Natura i bioróżnorodność)

Przedmiotem dofinansowania mogą być projekty wspierające bioróżnorodność, zachowanie siedlisk oraz ochronę gatunków zwierząt i roślin. Granty można przeznaczyć na realizację najlepszych praktyk, programów pilotażowych oraz demonstracyjnych, które przyczyniają się do wdrożenia dyrektyw UE – ptasiej i siedliskowej (habitatowej) – oraz strategii bioróżnorodności UE do 2020 roku, a także będą mieć wkład w rozwój sieci Natura 2000.

Projekty mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 60 proc. ich wartości. Niemniej, odsetek ten może być podwyższony nawet do 75 proc., jeśli co najmniej połowa środków przeznaczonych na realizację projektu dotyczy działań służących ochronie i zachowaniu siedlisk oraz gatunków wymienionych jako priorytetowe w dyrektywach UE traktujących o ptactwie i siedliskach.

Environment and resource efficiency (Środowisko i wydajność zasobów)

Finansowanie obejmuje realizację projektów środowiskowych w takich obszarach jak: powietrze, chemikalia, gospodarka obiegu zamkniętego, awarie przemysłowe, zarządzanie obszarami morskimi oraz przybrzeżnymi, hałas, gleba, odpady, woda oraz środowisko miejskie.

Program zapewnia wsparcie grantowe na projekty pilotażowe, implementację, monitoring oraz ewaluację polityk środowiskowych UE oraz prawa w tym zakresie, a także najlepszych praktyk i rozwiązań.

Oprócz tego środki można przeznaczyć na rozwój i przetestowanie innowacyjnych technologii. Największe szanse na otrzymanie grantów mają te technologie i rozwiązania, które znajdują się blisko fazy wejścia na rynek (close to market) i mogą być skomercjalizowane w okresie trwania projektu. Na tej stronie internetowej znajdziecie wskazówki (w języku angielskim) przydatne przy aplikowaniu do projektów typu close to market.

Projekty mogą liczyć na współfinansowanie do 55 proc.

Enivronmental governance and information (Wiedza i zarządzanie środowiskiem)

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów podnoszących świadomość na rzecz środowiska i klimatu, służących budowaniu potencjału (capacity building) oraz rozwojowi wiedzy, a także wzmocnieniu prawa i wdrażaniu tzw. compliance. Granty obejmują też m.in. tworzenie specjalnych platform wymiany informacji oraz dzielenia się wiedzą w zakresie najlepszych praktyk dotyczących rozwiązywania problemów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.

Projekty mogą liczyć na współfinansowanie do 55 proc.

Terminy

Zgodnie z tym, co można przeczytać na stronie internetowej The Executive Agency for Small and Medium-sized Entreprises (agencja wykonawcza Komisji Europejskiej ds. małych i średnich przedsiębiorstw – skrót z ang. EASME) w zakładce dotyczącej Programu LIFE, harmonogram naborów dla dotacji na rzecz środowiska oraz dotacji na rzecz klimatu wygląda następująco:

Dotacje w podprogramie na rzecz środowiska (dwuetapowy proces składania aplikacji):

 • Kwiecień 2020 (2 kwietnia) – otwarcie naboru do tzw. projektów tradycyjnych
 • Czerwiec 2020 – termin składania tzw. not koncepcyjnych (pre-selekcja)
 • Październik 2020 – wybór not koncepcyjnych i zaproszenie do złożenia wniosku
 • Luty 2020 – termin złożenia wniosku
 • Czerwiec 2021 – informacja o przyznaniu dofinansowania
 • Wrzesień 2021 – rozpoczęcie realizacji projektów.

Dotacje w podprogramie na rzecz klimatu (uproszczony proces składania aplikacji):

 • Kwiecień 2020 (2 kwietnia) – otwarcie naboru do tzw. projektów tradycyjnych
 • Wrzesień 2020 – termin złożenia wniosku
 • Luty 2021 – informacja o przyznaniu dofinansowania
 • Czerwiec 2021 – rozpoczęcie realizacji projektów.

Wnioski o przyznanie dotacji w Programie LIFE można składać wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego eProposals. Tak jak w przypadku innych programów Komisji Europejskiej, aby skorzystać z funkcjonalności portalu, trzeba najpierw się zarejestrować w bazie ECAS.

Wszystkich zainteresowanych grantami z Programu LIFE zachęcamy do kontaktu z NFOŚiGW, który pełni rolę tzw. Krajowego Punktu Kontaktowego Programu LIFE w Polsce.

Dodatkowo PARP w ramach programu "Granty na Eurogranty" może sfinansować koszty przygotowania projektu.

Celem działania "Granty na Eurogranty" jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt
 • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym Programie UE
 • na organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach, a także koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu
 • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu

 

Źródło: Komisja Europejska, Krajowy Punkt Kontaktowy Programu LIFE przy NFOŚiGW

Opracowanie: Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP